Všeobecné záväzné nariadenia

 • .. | 0.52 Mb
  ZÁSADY HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI OBCE KOLAČKOV
 • 03.01.2018 | 0.07 Mb
  O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLE A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH, KTORÝCH ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC KOLAČKOV
 • 01.08.2017 | 0.22 Mb
  O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE KOLAČKOV
 • 01.08.2017 | 0.05 Mb
  O ZÁPISE DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE.
 • 01.08.2017 | 0.07 Mb
  O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE KOLAČKOV
 • 01.08.2017 | 0.03 Mb
  o verejnom poriadku a čistote
 • 01.08.2017 | 0.09 Mb
  O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
 • 01.08.2017 | 0.41 Mb
  O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škole a školských zariadení
 • 01.08.2017 | 0.06 Mb
  o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
 • 01.08.2017 | 0.27 Mb
  o určení ostatných miestnych poplatkov Obce Kolačkov
 • 01.08.2017 | 0.06 Mb
  O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
 • 01.08.2017 | 0.1 Mb
  O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
 • 01.08.2017 | 0.08 Mb
  o chove a držaní včiel na katastrálnom území Obce Kolačkov
 • 01.08.2017 | 0.08 Mb
  o chove a držaní včiel na katastrálnom území Obce Kolačkov
 • 01.08.2017 | 0.17 Mb
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady