Vykurovacia sezóna

 25.10.2016

V predchádzajúcom vykurovacom období  bolo v okrese Stará Ľubovňa zaznamenaných až 26 požiarov. Škody spôsobené týmito požiarmi sa vyšplhali na  105 480 €. Uchránené boli hodnoty vo výške 1 294 500 €. Najčastejšími príčinami vzniku týchto požiarov bolo vyhorenie sadzí v komíne, poškodenie telesa komína, zamurovaná časť drevenej stropnej konštrukcie v komíne.

      
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni

pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu odporúča nasledovné:

-pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových

 prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať   

 všetky revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo  

 výbuchu,

-pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie

  nebezpečenstvo vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,

-nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,

-v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,

-otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,

-podlaha okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba  chrániť nehorľavou ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od  okrajov otvorov, 

-jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj  pod oplechovaním, alebo iným lemovaním,

-kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,

-vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej podložke,

-nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,

-nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko  požiaru, (odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom   priestranstve)

-do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo,

-dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, horľavých  plynov  a tuhých palív,

-nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do nerozbitnej plno stenovej nádoby z nehorľavého materiálu,

-akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,

-dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče.

           Každý majiteľ, alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový technický stav komínov  a ich údržbu  zodpovedá on sám. Jeho povinnosťou je zabezpečovať ich pravidelné čistenie a kontrolu. Majiteľ je povinný zabezpečiť aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou a to:

  -  pred pripojením spotrebiča na komín,

  -  pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový  

      zdroj  tepla,

  -  pri zmene druhu paliva,

  -  po stavebných úpravách na telese komína.

        Čistenie komínov, kontrolu celkového technického stavu, ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov.

 V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor  na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112. Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút  –  po ohlásení je pomoc na ceste.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7 8 9