O obci

Kolačkov je obec na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa, v Prešovskom kraji.

Obec sa nachádza v severnej časti Levočských vrchov pod južnými a východnými svahmi Levočskej vrchoviny a severnými svahmi Kolačkovského chrbta.

Susedná obec je Nová Ľubovňa.

Demografia   (31.12.2010)

Ukazovateľ Hodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 1122
  muži 582
  ženy 540
Predproduktívny vek (0-14) spolu 310
Produktívny vek (15-54) ženy 299
Produktívny vek (15-59) muži 374
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 139
Počet sobášov 8
Počet rozvodov 0
Počet živonarodených spolu 28
  muži 14
  ženy 14
Počet zomretých spolu 10
  muži 6
  ženy 4
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 13
  muži 8
  ženy 5

Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001
Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001
Obyvateľstvo spolu - počet  884 1 026
    muži - počet  461  529
    ženy - počet  423  497
Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %

88,91

99,61
Maďarská % 0,00 0,00
Rómska % 11,09 0,00
Rusínska % 0,00 0,00
Ukrajinská % 0,00 0,00
Česká % 0,00 0,10
Moravská % 0,00 0,00
Sliezská % 0,00 0,00
Nemecká % 0,00 0,00
Poľská % 0,00 0,10
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %

98,76

98,64
Evanjelické % 0,11 0,10
Gréckokatolícke % 0,34 1,07
Pravoslávne % 0,00 0,00
Čs. Husitské % 0,00 0,00
Bez vyznania % 0,11 0,10
Ostatné % 0,00 0,00
Nezistené % 0,68 0,10
Osoby ekonomicky aktívne spolu -  443
    muži -  245
    ženy -  198
Pracujúci spolu -  309
    muži -  198
    ženy -  111
Nezamestnaní spolu -   86
    muži -   46
    ženy -   40
Domy spolu  174  187
Trvale obývané domy spolu  174  166