Slovenský iconEnglish icon

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenského konania (whistleblowing) podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čo je protispoločenská činnosť?

Do protispoločenskej činnosti zákon zaraďuje všetky trestné činy, priestupky či správne delikty, ktoré ohrozujú verejný záujem, majú negatívny dopad na obec Kolačkov a jeho organizácie a ktoré presahujú záujmy jednotlivca.

Kto môže podať oznámenie?

Oznámenie môže podať fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi alebo inom obdobnom vzťahu k zamestnávateľovi a anonymný oznamovateľ.

Kto je zamestnávateľom?

Obec Kolačkov, príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obci Kolačkov, právnická osoba s majetkovou účasťou obce Kolačkov, ktorá zamestnáva najmenej päť zamestnancov.

Kto je zodpovedná osoba?

Je to osoba, ktorá prijíma, eviduje a preveruje oznámenia o protispoločenskej činnosti. V obci Kolačkov a v príspevkových a v rozpočtových organizáciách obce Kolačkov s počtom zamestnancov menej ako päťdesiat, je zodpovednou osobou hlavný kontrolór obce.   

Príspevkové a rozpočtové organizácie s počtom zamestnancov päťdesiat a viac si musia určiť  zodpovednú osobu v rámci svojej organizácie.

 

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení zákonom č. 189/2023 Z. z. upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť") a tiež práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľom podľa zákona je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Vybavovanie oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach Obce Kolačkov upravuje Smernica o protispoločenskej činnosti zo dňa 01.09.2023.

Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) plní v prostredí obce Kolačkov hlavná kontrolórka obce: Mária Tomková, kontakt: tel: 0907 079 065, mail: hk.tomkova@gmail.com. Zodpovedná osoba plní úlohy aj vo vzťahu k rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kolačkov – ZŠ s MŠ v Kolačkove.

Oznámenie protispoločenskej činnosti možno podať písomne a to osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy prípadne elektronickou poštou alebo osobne v podateľni obce. Oznámenie môže byť aj anonymné, pričom takéto sa riadne prešetrí. Písomné oznámenie má byť podané v uzatvorenej obálke na adresu:

Obecný úrad Kolačkov

Mária Tomková

Kolačkov 30

065 11 Kolačkov

s vyznačenou poznámkou „Neotvárať do rúk HK“ s uvedeným doručením do podateľne.

K stiahnutiu :

Smernica o protispoločenskej činnosti s prílohou

https://www.kolackov.sk/ostatne-dokumenty