Slovenský iconEnglish icon

Komisie OZ

Zriadené komisie

Finančná komisia, komisia pre rozpočet a správu majetku obce:

Predseda: Jozef Reľovský

Členovia: Ing. Martin Dziak, PaedDr. Veronika Onuferová, PhD., Ján Zamiška,  

                Mgr. Gabriela Zamišková

 

Komisia pre kultúru, šport a prácu so seniormi:

Predseda: Bc. Daniela Čudejková

Členovia:

 

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie:

Predseda: Ing. Martin Dziak

Členovia: Jozef Reľovský, Ján Zamiška, František Koneval

 

Komisia verejného poriadku a riešenia sťažností:

Predseda: PaedDr. Peter Žoldák

Členovia:

 

Komisia pre vzdelávanie a prácu s mládežou:

Predseda: Mgr. Ružena Kuzárová

Členovia:

 

Komisia sociálnych vecí a otázky rómskej problematiky:

Predseda: Pavol Zamiška

Členovia:

 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných

funkcionárov:

Predseda: PaedDr. Veronika Onuferová, PhD.

Členovia: PaedDr. Peter Žoldák, Jozef Reľovský

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 15

Komisie

  • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
  • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
  • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
  • Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.