Slovenský iconEnglish icon

Symboly obce

Erb obce Kolačkov

Očakávali by sme, že symbol obce bude koreniť v poľnohospodárskej či lesnej výrobnej oblasti. V skutočnosti je historickým znakom Kolačkova patrón farského kostola. Nachádzame ho zobrazeného v poli pečatidla z roku 1793.

Podľa vavrínového venca, ktorý je vyrytý po obvode pečatného poľa, je nesporné, že toto pečatidla malo staršiu predlohu, pochádzajúcu z prvých rokov 17. storočia. Napriek tomu, že kostol sv. Michala vznikol už na konci 13. storočia, je málo pravdepodobné, že by si obec bola tento symbol privlastnila už v čase gotiky. V 13. storočí bol totiž Kolačkov iba malou osadou a celkom nám chýbajú údaje, v ktorom období vlastne začal prosperovať ako obec s vlastnou plne organizovanou správou a so samostatnou administratívnou činnosťou.

Odtlačok pečatidla obce z roku 1793 sa našiel na dokumentoch z roku 1869 a 1872. Podľa výtvarného poňatia celého pečatného poľa je isté, že je vernou kópiou pečatidla zo začiatku 17. storočia. Stred pečatného poľa vypĺňa sv. Michal v neobvyklej podobe. Ľavá noha patróna je za drakom, pravú má na jeho krku. Oboma rukami drží kopiju a vráža ju do pysku vybájeného zvieraťa.

Po obvode je vyrytý kruhopis s jedným chybným písmenom:
* SIGIL(lum) : COMINITA(ti)S (!) - KOLATSKOVIENSIS. Letopočet 1793 je v strede pečatného poľa rozložený po stranách Michala.

Na obecný erb sa doslova ponúka heraldicky upraviť historický symbol obce, pretože je pre Kolačkov výstižnejší, ako akýkoľvek iný novotvar či už z oblasti poľnohospodárstva alebo lesníctva. Motívov z týchto dvoch oblastí je v slovenských obciach mnohonásobne viac, ako symbolov so sv. Michalom.

Preto za erb Kolačkova bolo navrhnuté: modrý štít, v ktorom je strieborno (bielo) obrnený sv. Michal so zlatou (žltou) kopijou v rukách. Pod nohami mu leží zlatý (žltý) drak. V tejto podobe - sv. Michal pristupujúci draka - erb Kolačkova nemá na Slovensku obdoby.

Heraldická komisia MV SR

V modrom štíte strieborný sv. Michal so zlatou kopijou, stojaci pravou nohou na zlatom drakovi. Vlajka Kolačkova pozostáva z troch pruhov vo farbách žltej (2/7), bielej (3/7) a modrej (2/7). Zakončená je tromi cípmi. Symboly Kolačkova sú evidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou K-42/94.