Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
30390.47 €
Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000 € Odb.: Kolačkov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Krafčík Jozef
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
poskytovanie verejných služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
poskytovanie verejných služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
záväzok poskytovateľa poskytnúť služby pre objednávateľa Odb.: Kolačkov
Dod.: JUDr. Anna Filipová
0.00 €
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán Odb.: Kolačkov
Dod.: IA MPSVaR SR
0.00 €
nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Majkut Milan
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov na prevenciu kriminality Odb.: Kolačkov
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
5000.00 €
nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Kopčáková Alena
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Reľovský Martin
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Reľovský Ján
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Reľovský Stanislav
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Trembáč Martin
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Kopčák Pavol
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Šulík Rudolf
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Horanský Ján
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Zamiška Milan
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Krivoňák Miroslav
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16 b. j. Odb.: Rybovičová Lucia
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
dodávka stravy Odb.: Kolačkov
Dod.: ZETEZ, s. r. o.
0.00 €
prevod nehnuteľnosti Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolačkov
Dod.: Bývalá urbárna obec Kolačkov, pozemkové spoločenstvo
0.00 €
aplikácia § 10 zák. č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: "Kamerový systém obce Kolačkov" Odb.: Kolačkov
Dod.: Prvá internetová s. r. o.
0.00 €
činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela Revitalizácia centra v obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: INPRO POPRAD, s. r. o.
0.00 €
Revitalizácia centra v obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: EUROVIA SK, a. s.
438144.00 €
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán Odb.: Kolačkov
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
9000.00 €
nájom bytu Odb.: Reľovský Pavol
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
Kúpa nehnuteľností Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Odb.: Kolačkov
Dod.: Tomáš Dinis
0.00 €
audit individuálnej účt. závierky Odb.: Kolačkov
Dod.: AV Audit, s. r. o.
0.00 €
úprava zmluvyných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom Odb.: Kolačkov
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
dotácia z rozpočtu obce na športovú činnosť Odb.: Ľubovnianske okresné športové združenie
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Kolačkov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Kolačkov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
mantinelový systém pre ihrisko Odb.: Kolačkov
Dod.: SAGANSPORT s. r. o.
0.00 €
úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán Odb.: Kolačkov
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
0.00 €
záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolačkov
Dod.: OBEC KOLAČKOV
5000.00 €
poskytnutie fotografických služieb google business view Odb.: Kolačkov
Dod.: Alphabet s. r. o.
0.00 €
úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Kolačkov
Dod.: LIVONEC SK, s. r. o.
0.00 €
poskytovanie verejných služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
využívanie dátových služieb poskytovateľa - internet Odb.: Kolačkov
Dod.: Prvá internetová s. r. o.
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Kolačkov
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
10000.00 €
zriadenie spoločného školského obvodu Odb.: Kolačkov
Dod.: Obec Nová Ľubovňa
0.00 €
poskytovanie verejných služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Kolačkov
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
30000.00 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
poskytovanie verejných služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
poskytovanie verejných služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
spracovanie osobných údajov v rozsahu uvedenom v zmluve Odb.: Kolačkov
Dod.: MADE s r.o.
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Ľubovnianske okresné športové združenie
Dod.: OBEC KOLAČKOV
500.00 €
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán Odb.: Kolačkov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
úprava práv a povinností úradu a zamestnávateľa Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Rekonštrukcia MK v obci Kolačkov- ul do Vnvoza a ul. Školská Odb.: Kolačkov
Dod.: JUNO DS, s.r.o.
13636.55 €
poskytnutie dotácie Odb.: Kolačkov
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
13586.88 €
vypracovanie jednostupňovej PD - Revitalizácia centra v obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
dotácia z rozpočtu obce na športovú činnosť Odb.: Ľubovnianske okresné športové združenie
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
poskytovanie právnych služieb advokátom Odb.: Kolačkov
Dod.: Mgr. Peter Hargaš
0.00 €
úprava práv a povinností pri poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Kolačkov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
zriadenie vecného bremena Odb.: Kolačkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
audit individuálnej účt. závierky Odb.: Kolačkov
Dod.: AV Audit, s. r. o.
0.00 €
nájom nebytových priestorov Odb.: MAS Ľubovniansko
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
úprava zml. podmienok, práv a povinností zmluv. strán Odb.: Kolačkov
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
8000.00 €
poistenie majektu Odb.: Kolačkov
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s.,
0.00 €
Prerokovanie zadania k ÚPN obce Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: STANIM, s. r. o.
0.00 €
prenájom nebytového priestoru Odb.: Ľubovnianske okresné športové združenie
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
prenájom nebytového priestoru Odb.: Martin Horanský
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pre požiarmi Odb.: Kolačkov
Dod.: LIVONEC SK, s. r. o.
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
združená dodávka plynu Odb.: Kolačkov
Dod.: innogy Slovensko s. r. o.
0.00 €
zmena sadzby poistného Odb.: Kolačkov
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s.,
0.00 €
darovanie prebytočného hnuteľného majetku - osobného mot. vozidla Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
využívanie dátových služieb poskytovateľa - internet Odb.: Kolačkov
Dod.: Prvá internetová s. r. o.
0.00 €
uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. Ján Lazor TERMGAS
0.00 €
aplikácia § zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v HN Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
poskytnutie NFP Odb.: Kolačkov
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
záväzok poskytovateľa spracovať pre objednávateľa ŽoNFP Odb.: Kolačkov
Dod.: ROZVOJ SPIŠA n. o.
0.00 €
úprava práv a povinností pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Kolačkov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Asfaltovanie komunikácií v obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: JUNO DS, s.r.o.
0.00 €
Územný plán obce Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: Ateliér Urbeko, s. r. o.
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome Odb.: Zamiška Ján
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
zabezpečenie dodania výrobkov podľa objednávky Odb.: Kolačkov
Dod.: MIW, s. r. o.
0.00 €
vytvorenie webstránky pre obec Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: wbx, s. r. o.
0.00 €
vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 Odb.: Kolačkov
Dod.: AV Audit, s.r.o. audítorská spoločnosť
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
nájom bytu v 16 bytovom dome Odb.: Pendráková Štefánia
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
poskytovanie verejných služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
úprava vysporiadania práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovgram
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
nájom bytu v 16 bytovom dome Odb.: Majkut Milan
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní vybraných služieb veterinárnej asanácie Odb.: Kolačkov
Dod.: TD, s. r. o.
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na účel podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity podľa chváleného projektu "Obec Kolačkov - posilnenie partnejrsej spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity" Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7500.00 €
zmena preambuly bod 3 a 4 Odb.: Kolačkov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
zmluva o prenájme nebytového priestoru Odb.: Kolačkov
Dod.: Aktívny život, o. z.
0.00 €
zmluva o prenájme nebytového priestoru Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
Záväzok zhotoviteľa vypracovať stavebnú dokumentáciu v rozsahu a členení podľa zmluvy Odb.: Kolačkov
Dod.: mArchus Plus, s. r. o.
0.00 €
združená dodávka plynu Odb.: Kolačkov
Dod.: RWE Gas Slovensko, s. r. o.
0.00 €
zmena pôvodného programu služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
zmena pôvodného programu služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
výroba a dodávka drevenej priehradovej strešnej konštrukcie na objekt - " Odb.: Kolačkov
Dod.: KONTRAKTING KROV HROU, s. r. o.
0.00 €
poskytovať žiakom školy praktické vyučovanie formou odbornej praxe Odb.: Kolačkov
Dod.: Obchodná akadémia
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Zamiška Milan
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Horanský Ján
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Šulík Rudolf
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kopčák Pavol
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Trembáč Martin
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Reľovský Ján
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
úprava práva a povinností účastníkov dohody Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Reľovský Pavol
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Krivoňák Miroslav
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Rybovičová Lucia
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Wisniosová Zuzana
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Reľovský Martin
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Reľovský Stanislav
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
úprava práva a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja Odb.: Kolačkov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kopčáková Alena
Dod.: OBEC KOLAČKOV
0.00 €
dodávka jabĺk I., alebo II. triedy Odb.: Kolačkov
Dod.: Ovocinárske družstvo BONUM
0.00 €
Záväzok poskytovateľa zabezpečiť reklamu formou propagácie Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI
0.00 €
úprava práv a povinností pri zabezpečení AČ formou MOS Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
zmena pôvodného programu služieb vo vzťahu k SIM karte Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Kolačkov
Dod.: JUNO DS, s.r.o.
0.00 €
úprava práv a povinností pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
zmena pôvodného programu služieb vo vzťahu k SIM karte Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
združenie finančných prostriedkov a spolupráca účastníkov zmluvy vo veci zabezpečenia a kúpy "Prenosného pódia s hliníkovým prestrešením" Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
17481.95 €
audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 Odb.: Kolačkov
Dod.: AV Audit, s.r.o. audítorská spoločnosť
0.00 €
dotácia na zabezpečenie materiálno-techn. vybavenia DHZO Odb.: Kolačkov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
elektronická komunikácia a poskytovanie iných elektronických Odb.: Kolačkov
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
úprava práv a povinnos tí účastníkov dohody pri poskytovaní fin. príspevku podľa § 54 Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Zriadenie spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Mesto Stará Ľubovňa
0.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Kolačkov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
dodávka stravy - obedy pre dôchodcov obce Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: Ľudmila Dziaková - OBTEX
0.00 €
Zmluva o výpožičke Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14320.94 €
úprava práv a povinností pri poskytnutí príspevku na AČ formou MOS Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
8942.08 €
úprava práv a povinností medzi IA MPSVR SR a Spolupracujúcim subjektom Odb.: Kolačkov
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
Záväzok Poskytovateľa poskytovať používateľovi plnenia uvedené v zmluve Odb.: Kolačkov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalo Odb.: Kolačkov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
PDS nainštalovať odberné miesto, vybudovať Pripojovací plynovod Odb.: Kolačkov
Dod.: Distribúcia SPP
0.00 €
záväzok prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný HM štátu v správe MV SR Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
114015.60 €
Výkon činnosti jedného občana sa uskutočňuje v rozsahu 32 hodín mesačne formou MOS, DČ Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
úprava práv a povinností pri vykonávaní absolventskej praxe Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Dohoda o splátkach finančného príspevku Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
vypracovanie PD stavebnej časti na uvedený objekt. Odb.: Kolačkov
Dod.: Ing. Pavel Fedorko
0.00 €
činnosť stavebného dozora počas realizácie stavebného diela Odb.: Kolačkov
Dod.: INPRO POPRAD, s. r. o.
0.00 €
úprava práv a povinností pri poskytovaní finančného príspevku Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Prenájom vibračnej dosky Odb.: Kolačkov
Dod.: Jozef Šlampiak
0.00 €
Nájom zariadenia Odb.: Kolačkov
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
0.00 €
úprava práv a povinností pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
zhotovenie stavebného diela Odb.: Kolačkov
Dod.: Tomáš Dinis
0.00 €
úprava práv a povinností pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
úprava práv a povinností pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
úprava práv a povinností pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
poskytovanie údajov z evidencie SHR Odb.: Kolačkov
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
úprava práv a povinností pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
úprava práva a povinností pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
úprava práv a povinností pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
poskytovanie služieb IS DCOM Odb.: Kolačkov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
dodávka 54 ks LED svietidiel Odb.: Kolačkov
Dod.: LED SOLAR, a. s.
0.00 €
poskytovanie verejných služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou MOS pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Dodanie kancelárskych a písacích potrieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE
0.00 €
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 Odb.: Kolačkov
Dod.: AV Audit, s.r.o. audítorská spoločnosť
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov pri poskyt. fin. príspevku Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Dodanie kancelárskych a písacích potrieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE
0.00 €
Predaj osobného motorového vozidla Dacia Dokker Odb.: Kolačkov
Dod.: ALD MOBIL s. r. o.
0.00 €
Zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na OPP, BOZP a PZS. Odb.: Kolačkov
Dod.: LIVONEC
0.00 €
Poskytovanie verejných služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
0.00 €
Tovar bežnej spotreby, pracovných odevov a drobný stavebný materiál Odb.: Kolačkov
Dod.: M+A, s.r.o.
0.00 €
...110 zmena pôvodného programu služieb vo vzťahu k SIM karte Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
...111-zmena pôvodného programu služieb vo vzťahu k SIM karte Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
...112-zmena pôvodného programu služieb vo vzťahu k SIM karte Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
úprava práv a povinností Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
..732 -zmena pôvodného programu služieb vo vzťahu k SIM karte Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Rámcová zmluva na kancelárske potreby Odb.: Kolačkov
Dod.: Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE
0.00 €
Odborné činnosti a odborná pomoc pri VO obce Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: INPRO POPRAD, s. r. o.
0.00 €
Pokládka obrubníkov v rozsahu Odb.: Kolačkov
Dod.: PRESTAKO, s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: LIVONEC
0.00 €
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností prijímateľa a poskytovateľa NFP Odb.: Kolačkov
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
realizácia AČ formou MOS Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Vypracovanie monitorovacích správ pre objednávateľa pre LSKxP Odb.: Kolačkov
Dod.: Občianské združenie LPSI
150.00 €
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Kolačkov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1200.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení AČ Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
odplatný prevod vlastníckeho práva k elektrickým zariadeniam a rozvodom Odb.: Kolačkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
4283.50 €
Nájom bytu v 16 bytovom dome Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
Odpredaj a kúpa pozemkov parcely č. EKN 386/1, 386/4, 386/6, 386/7, 386/8 a 386/9 v k. ú. mesta Stará Ľubovňa Odb.: Kolačkov
Dod.: Mesto Stará Ľubovňa
200.20 €
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 Odb.: Kolačkov
Dod.: AV Audit, s.r.o. audítorská spoločnosť
700.00 €
Úschova VK dieťaťa Odb.: Kolačkov
Dod.: Detský domov Spišský Štiavnik
0.00 €
úprava práv a povinností pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
Úschova VK dieťaťa Odb.: Kolačkov
Dod.: Detský domov Spišský Štiavnik
0.00 €
Úschova VK dieťaťa Odb.: Kolačkov
Dod.: Detský domov Spišský Štiavnik
0.00 €
Úschova VK dieťaťa Odb.: Kolačkov
Dod.: Detský domov Spišský Štiavnik
0.00 €
Úschova VK dieťaťa Odb.: Kolačkov
Dod.: Detský domov Spišský Štiavnik
0.00 €
Úschova VK dieťaťa Odb.: Kolačkov
Dod.: Detský domov Spišský Štiavnik
0.00 €
záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi. Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
úprava práv a povinnosti pri zab. AČ formou MOS - 417/2013 Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Systémová podpora a program Odb.: Kolačkov
Dod.: MADE s r.o.
0.00 €
úprava práv a povinností pri zabezpečení výkonu trestu povinnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
Využívanie služieb poskytovaných poskytovateľom Odb.: Kolačkov
Dod.: Prvá internetová s. r. o.
0.00 €
Združená dodávka plynu Odb.: Kolačkov
Dod.: RWE Gas Slovensko, s. r. o.
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení AČ formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Dohoda o zabezpečení povinnej práce - Rudolf Mirga Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Dohoda o zabezpečení trestu práce - Pavol Mirga Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Dohoda o zabezpečení povinnej práce - Štefan Mirga Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Dohoda o zabezpečení povinnej práce Martin Mirga Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonbávania Absolv. praxe Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
spolupráca v rámci NP TSP v obciach Odb.: Kolačkov
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohdoy pri realizácii AČ Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Kolačkov
Dod.: Občianské združenie LPSI
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
Poskytovať a vykonávať pre obec Kolačkov odbornú technickú a legislatívnu pomoc pri prevádzkovaní správy verejného majetku vodohospodárskych zariadení. Odb.: Kolačkov
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.
0.00 €
nájom bytu v 16-násť bytovom dome v Obci Kolačkov Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Kolačkov
Dod.: VPMJ, s. r. o.
0.00 €
Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
Zhotoviť predmet plnenia zmluvy - Pokládka obrubníkov Odb.: Kolačkov
Dod.: PRESTAKO, s.r.o.
0.00 €
kúpa nehnuteľného majetku Odb.: Kolačkov
Dod.: PRESTAKO, s.r.o.
0.00 €
Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Okresný súd Stará Ľubovňa
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie AČ Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovenský plynarenský priemysel, a.s.Poprad
0.00 €
Zber a preprava uvedených zložiek KO v meste vo svojich zberných nádobách Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
331.25 €
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50 Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Elektronické zasielanie faktúr Odb.: Kolačkov
Dod.: MADE s r.o.
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb PL Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Poskytnutie údajov Odb.: Kolačkov
Dod.: Katastrálny úrad v Prešove
0.00 €
Dodatok k poskytovaniu verejných služieb...PL Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok k poskytovanie verejných služieb - ...732 Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok k poskytovaniu verejných služieb - ...110 Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok k poskytovaniu verejných služieb - ...111 Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
audit individuálnej a konsolidovanej účt. závierky Odb.: Kolačkov
Dod.: AV Audit, s.r.o. audítorská spoločnosť
800.00 €
služby spojené s poskytovaním web - priestoru Odb.: Kolačkov
Dod.: Netix Solutions, s. r. o.
0.00 €
realizácia upgradu internetového portálu www.kolackov.sk Odb.: Kolačkov
Dod.: Bc. Renáta Kuzmiaková
200.00 €
Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa Odb.: Kolačkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
K zmluve 098/2010-IZ-4.0/V Odb.: Kolačkov
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
K zmluve 098/2010-IZ-4.0 Odb.: Kolačkov
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
Poskytovanie verejných služieb - ...112 Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmluva - revitalizácia Odb.: Kolačkov
Dod.: OK management group, s.r.o.
1428.00 €
Zmluva o dielo - Vybudovanie vodozádržných prvkov Odb.: Kolačkov
Dod.: DOPS s.r.o.
15500.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Program revital. krajiny Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad vlády SR
30000.00 €
Záložná zmluva - Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR Odb.: Kolačkov
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
0.00 €
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Kolačkov
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
296227.10 €
Dodatok k zmluve 098/2010-IZ-4.0/V Odb.: Kolačkov
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
Zmluva o dielo PHSR + KPSS Odb.: Kolačkov
Dod.: Občianské združenie LPSI
800.00 €
Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 Odb.: Kolačkov
Dod.: Kolačkov
0.00 €
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov Odb.: Kolačkov
Dod.: Katastrálny úrad v Prešove
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní internetového pripojenia Odb.: Kolačkov
Dod.: Prvá internetová s. r. o.
0.00 €
Licenčná zmluva č. U1033/2013 Odb.: Kolačkov
Dod.: MADE s r.o.
101.75 €
Zmluva č. 510/2012/OK o poskytnutí dotácie Odb.: Kolačkov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
600.00 €
Zmluva o vypracovaní projektu Odb.: Kolačkov
Dod.: Bc. Martina Pavelčíková
500.00 €
Zmluva audit Odb.: Kolačkov
Dod.: AV Audit, s.r.o. audítorská spoločnosť
800.00 €
122/2012 Zmluva o spolupráci v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o poskytovaní finančných prostriedkov na výkon terénnej sociálnej práce Odb.: Kolačkov
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
2067.00 €
Zmluva č.P-0032995900 o využívaní elektronických služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Union zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Obce Kolačkov č.67/2007 Príloha - ročný rozpočet na r.2012 Odb.: Kolačkov
Dod.: W- Control, s.r.o.
2148.96 €
Zmluva o dodávke plynu Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovenský plynarenský priemysel, a.s.Poprad
0.00 €
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu Odb.: Kolačkov
Dod.: Slovenský plynarenský priemysel, a.s.Poprad
0.00 €
Poistka číslo: 6566481496 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Kolačkov
Dod.: KOOPETATIVA poisťovňa, a.s.
162.00 €
Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012 Odb.: Kolačkov
Dod.: Kolačkov
0.00 €
Dodatok č. DOD/01 - 2011/098/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230046 zo dňa 23.02.2010 Odb.: Kolačkov
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok Odb.: Kolačkov
Dod.: Mesto Stará Ľubovňa
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní Odb.: Kolačkov
Dod.: Verejné obstarávanie, s.r.o.
2000.00 €
Zmluva o dielo č. 13 R / 2011 Oprava mosta MK pri kostole - po následkoch povodní roku 2010 Odb.: Kolačkov
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
28995.28 €
Mandátna zmluva o právnom zastupovaní Odb.: Kolačkov
Dod.: JUDr. Rudolf Demjan
0.00 €
Komisionárska zmluva - stravné kupóny Odb.: Kolačkov
Dod.: Le cheque dejeuner s.r.o.
0.00 €
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
5992.80 €
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
39095.94 €
Dodatok č. 1 k Dohode č.209/§51/2010 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Dodatok č.1 k dohode č.49/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0.00 €
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie Odb.: Kolačkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
29654.80 €

2017