Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 442)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023 - 53 úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z Fondu formou Dotácie Príjemcovi Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Environmentálny fond
315 518 €
2023 - 52 poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s.,
32 €
2023 - 51 poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s.,
147 €
2023 - 50 Pripojenie zariadenia žiadateľa Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0 €
2023 - 49 záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: "Prestavba, nadstavba a prístavba objektu MŠ - Obec Kolačkov" Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
1 174 000 €
2023/48 úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0 €
2022 - 15 - 1 navýšenie cien za poskytované služby Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: PREMIUM BVK s.r.o.
0 €
2023 - 47 záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: "Nadstavba a prístavba ZŠ s MŠ Kolačkov - časť ZŠ" Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
2 919 378 €
2023 - 46 nájom nebytových priestorov Odb.: MILK-AGRO, spol. s r.o.
Dod.: OBEC KOLAČKOV
240 €
2023 - 45 záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom školy praktické vyučovanie formou odbornej praxe Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
0 €
2023 - 44 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
150.14 €
2023 - 43 záväzok uzatvoriť budúcu zmluvu Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.
0 €
2023 - 42 výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Kolačkov, rozšírenie kanalizácie vetva B- SO 01 Kanalizácia Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: INPRO POPRAD, s. r. o.
6 240 €
2023 - 41 úrazové poistenie UoZ Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s.,
140 €
2023 - 40 úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovnni
0 €
2023 - 29 - 1 zmeny a doplnenia Zmluvy Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: SAGANSPORT s. r. o.
0 €
2023 - 39 poskytnutie podpory Užívateľovi vo forme realizácie Vegetačných prvkov Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
11 504.20 €
2023 - 38 úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Úrad vlády SR
1 042 944 €
2023 - 37 poskytnutie NFP Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2 600 €
2023 - 36 poskytnutie fin. podpory pre Školy z prostreidkov ESF plus a vymedzenie zmluvných podmienok, práv a povinností Odb.: OBEC KOLAČKOV
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
Generované portálom Uradne.sk