Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kolačkov

 16.07.2019


1 2