Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou

 03.03.2021