VZN č. 2/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kolačkov

 14.04.2023


1 2