Verejná obchodná súťaž - Nájom nebytových priestorov

 14.09.2023

Obec Kolačkov, Kolačkov 30, 065 11 (ďalej len vyhlasovateľ) podľa § 29 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení zverejňuje zámer nájmu nebytových priestorov „časť obchod“ v požiarnej zbrojnici so súpisným číslom 155 spôsobom verejnej obchodnej súťaže.

Obec Kolačkov postupuje v súlade so smernicou č. 1/2023 o protispoločenskej činnosti.


1 2