Bezpečná vykurovacia sezóna 2019/2020

 23.10.2019

Vážení občania

Počas vykurovacieho  obdobia  evidujú hasiči  každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných  i bytových  domoch.  Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch  je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov ako napr. vyhorenie sadzí v komíne, narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod. Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva.

Najčastejším miestom, kde dochádza  k požiarom rodinných  domov sú práve komínové telesá. Nasleduje  za nimi  požiar  kotolne  a  skladu  paliva. V priebehu niekoľkých minút môže byť zničený celý dom.

Počas požiaru je objekt namáhaný sálavým teplom, ale aj splodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným priestorom, kde požiar vznikol. Splodiny horenia sú mimoriadne nebezpečné pre zdravie a život človeka.

Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria  k najviac namáhaným  častiam stavby.  Životnosť komína je najviac ohrozovaná  prudkými  zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi  a  agresívnymi  kondenzátmi spalín horenia.

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné:

 • pri používaní  plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových
 • prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať všetky revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu,
 • pri používaní  tuhého paliva dochádza  k zaneseniu komína  a tým prudko rastie nebezpečenstvo vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,
 • nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,
 • v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,
 • otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,
 • podlaha  okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba  chrániť nehorľavou  ochrannou  podložkou do vzdialenosti najmenej  600 mm od okrajov otvorov, 
 • jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj pod oplechovaním, alebo iným lemovaním,
 • kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,
 • vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej  podložke,
 • nepoužívajte  k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,
 • nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko požiaru, (odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom priestranstve)
 • do kotlov, kachieľ  a krbov  patrí len určené palivo,
 • nevychladnutý  popol po vybratí zo spotrebiča  na tuhé palivo možno  ukladať iba do nerozbitnej  plnostenovej  nádoby z nehorľavého materiálu,
 • akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,
 • dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče,
 • nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho

           popraskaniu,

 • neprekurujte  vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé

           materiály,

 • nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, elektrických  a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,
 • dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

          Každý majiteľ, alebo užívateľ  rodinného domu  si musí  v prvom rade uvedomiť, že  za celkový technický stav komínov  a ich údržbu  zodpovedá on sám.  Jeho povinnosťou    je zabezpečovať  ich pravidelné čistenie a kontrolu.

Majiteľ je povinný zabezpečiť  aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou a to:

 • pred pripojením spotrebiča na komín,
 • pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla,
 • pri zmene druhu paliva,
 • po stavebných úpravách na telese komína.

       Čistenie komínov, kontrolu  celkového  technického stavu,  ako aj ich odborné preskúšanie  odporúčajú hasiči  ponechať  iba na odborníkov.

           Pamätajte, čas venovaný  údržbe komínov  a dymovodov, ako  aj  dodržiavanie  pravidiel bezpečnej  manipulácie  so spotrebičmi  sa  Vám  mnohonásobne vyplatí.

Dôsledné dodržiavanie  uvedených  opatrení  Vám  ochránia zdravie a majetok pred požiarmi.  Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť aj v danej problematike.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor  na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112.  Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút  –  po ohlásení je pomoc na ceste.Zoznam aktualít :