Africký mor ošípaných

 16.07.2020

Africký mor ošípaných – potvrdenie výskytu u domácich ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných ( AMO) nasledovne:

Dňa 10.7.2020 po 11 mesiacoch bol  národným referenčným laboratóriom  (NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt  nákazy v chove domácich ošípaných. Ohnisko nákazy  je v obci ČIERNA, okr. Trebišov, 1,5 km od ukrajinskej a 2,5 km od maďarskej hranice, kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný výskyt nákazy v populácii diviakov . Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti  pre výskyt AMO u diviakov.

V chove boli chované 2 ošípané, nekomerčný chov pre vlastnú spotrebu chovateľa. Ošípané mali zvýšenú telesnú teplotu a neprijímali krmivo. Následne ošípané uhynuli a 7.7.2020 prebehlo vzorkovanie zvierat za účelom potvrdenia/vyvrátenia  nákazy. 

Vytvorené boli ochranné pásmo (3km) okolo ohniska – obec Čierna a pásma dohľadu (10 km) v súvislosti s výskytom AMO (oba prípady).

ŠVPS SR informoval bezprostredne po potvrdení nákazy Európsku komisiu, členské štáty Európskej Únie a podala hlásenie na Medzinárodný úrad pre nákazy (OIE) so sídlom v Paríži

Obce zaradené do pásiem 3 km polomer zasahuje do týchto katastrov miest a obcí: okr. Trebišov: Čierna, Boťany, Bačka, Biel, Čierna nad Tisou, Malé Trakany

Pásmo dohľadu 10 km polomer zahŕňa tieto  katastre miest a obcí: 

Okres Trebišov: Kráľovský Chlmec, Veľké Trakany, Dobrá, Pribeník, Poľany, Leles  

Okres Michalovce: Ptrukša, Veľké Slemence, Ruská, Kapušianské Kľačany

Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť (chovateľov, poľovníkov atď.)  o nebezpečenstve tejto nákazy.

Mimoriadne dôležité je dodržiavanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy !

V prípade akejkoľvek zmeny správania  resp. narušení zdravotného stavu  alebo v  prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovatelia sú  povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR !


Zoznam aktualít :