Oznámenie o predaji pozemku

 05.02.2021

OZNÁMENIE

         Výbor Bývalej urbárnej obce Kolačkov, pozemkové spoločenstvo oznamuje členom a ich priamym rodinným príslušníkom, že sa bude predávať stavebný pozemok, parcela č. KN C 643/9 v k. ú. obce Kolačkov o výmere 919 m2.  Minimálna ponuka ceny je 18 €/m2. Záujemcovia môžu svoje žiadosti zasielať na adresu Bývalej urbárnej obce Kolačkov, pozemkové spoločenstvo, 065 11 Kolačkov 30 v termíne do: 08.03.2021. 

         Záujemcovia musia dodržať všetky podmienky predaja pozemku, ktoré sú prílohou tohto oznamu.

                                                                           

                                                                                  Milan Duračinský

predseda spoločenstva

     V Kolačkove dňa 05.02.2021Zoznam aktualít :