Ochrana lesov pred požiarmi

 29.03.2021

Ohrozenosť lesných poírasto v v tomto období je podmienená suchom vetrom, množstvom vyschnutej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, pre rpudké a rýchzle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na iestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok riziko rýchleho šírenia požiaru po trávnatom, ihličnatom alebo listnantom povrchu. Za podpory vetra nie je často v ľudských silách takýto vzniknutý požiar zvládnuť a zastaviť.

Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali:

- zákaz vypaľovania suchej trávy, kroviía a iných organických zvyškov - odpadov,

- zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- zákaz zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch,

- zákoaz zakladania ohľa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Za nedodržanie týchto zákazov Okresné riaditeľstvo môže v blokovom konaní priamo na mieste uložiť pokutu do výšky 100 €. V priestukovom konaní môže byť uložené pokarhanie alebo pokuta v rozmedzí 99 € - 331 €.

Vážení občania, veríme, že aj Vy Vaším konaním a pričinením môžete kladne ovplyvniť stav požiarovosti a ochranu lesov pred požiarmi.


Zoznam aktualít :