VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ a VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV - 29. október 2022

 10.10.2022

V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov samosprávnych krajov, oznamujeme, že:

- oprávnený volič, ktorý bude mať ku dňu vykonania spojených bolieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, ako aj volič, ktorý v deň konania bolieb žije s voličom v spoločnej domácnosti; podá na obecnom úrade v mieste svojho trvalého pobytu, výlučne telefonicky žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v úradných hodinách obce.

Prijímanie žiadosti o špeciálne hlasovanie bude možné najskôr v pondelok 24. októbra 2022 - najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb - teda 28. októbra 2022 do 12. hodiny.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič oznámi, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt, adresu trvalého pobytu ako aj, adresu miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom v prípade, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu. Adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča.

Zároveň Vás chceme upozorniť, že členovia volebnej komisie budú overovať totožnosť voličov z dokladu totožnosti a volit  bude umožnené len občanom s platným dokladom totožnosti. Preto Vás žiadam, skontrolujte si platnosť Vášho dokladu totožnosti.


Zoznam aktualít :