Zoznam dlžníkov obce Kolačkov k 30. 09. 2016

 04.01.2016

Obec Kolačkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 30. 09. 2016, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.

Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7 8 9