Slovenský iconEnglish icon

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Terénna sociálna práca – odborná činnosť, ktorá je vykonávaná v prirodzenom prostredí klienta je  zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania a iných rizikových sociálnych javov. Je zameraná na priamu prácu s klientom a v nadväznosti na jeho primárne prostredie, akým je rodina resp. iné blízke sociálne väzby.  Je orientovaná na klienta, rešpektuje jeho želania, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii vnútorných síl klienta. Pri výkone terénnej sociálnej práce pracovník spolupracuje s ďalšími aktérmi pôsobiacimi v prostredí klienta. Terénna sociálna práca je chápaná ako dlhodobá a systematická odborná činnosť, ktorá svoje ciele dosahuje v spolupráci s klientmi a s podporou i spoluprácou ďalších inštitúcií a organizácií.

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne našej obce:
Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Mária Krafčíková
Terénna pracovníčka: Ing. Katarína Majkutová
E- mail: tsp.kolackov@gmail.com
Tel. kontakt: 0911/065 112
Adresa kancelárie: Kolačkov 30, 065 11 Nová Ľubovňa