Slovenský iconEnglish icon

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

 23.08.2023

Spoločnosť Davles s.r.o. v súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického vedenia.


Zoznam aktualít: