Slovenský iconEnglish icon

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024 - Vyhlásenie volieb

 11.01.2024

Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024.  Termín volieb oznámil v pondelok 8. januára 2024 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Prípadné druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024.

Druhé kolo volieb sa koná do 14 dní od prvého kola v prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov.

PREHĽAD DÔLEŽITÝCH LEHÔT PRED VOĽBOU PREZIDENTA

Volebná kampaň sa začala 9. januára, termín na podanie kandidatúry uplynie 30. januára.

Volebná kampaň pred voľbou prezidenta SR sa začala oficiálne v utorok 9. januára, dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Končí sa 48 hodín predo dňom konania prvého kola volieb, teda o polnoci z 20. na 21. marca, kedy začína plynúť volebné moratórium.  V prípade konania druhého kola sa volebná kampaň končí o polnoci z 3. na 4. apríla.

Predloženie návrhov na kandidátov

Kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo najmenej 15 000 občanov s právom voliť do Národnej rady SR na základe petície. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi Národnej rady SR najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb, teda do 30. januára.

Predseda Národnej rady SR preskúmava do 14 dní od doručenia návrhu na kandidáta, či tento návrh spĺňa podmienky ustanovené zákonom. Pri podaní návrhu v posledný možný deň tak lehota na preskúmanie uplynie 13. februára.

Hlasovanie voličov s trvalým pobytom v SR a bez trvalého pobytu v SR

Vo voľbách prezidenta je možné hlasovať výlučne vo volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky.

Občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil najneskôr v deň volieb 18 rokov, môže hlasovať buď v obci svojho trvalého pobytu, alebo v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak požiadal o hlasovací preukaz.

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predloží platný cestovný doklad a vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí a teda nemá na Slovensku trvalý pobyt.

Hlasovací preukaz

Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy najskôr od 7. februára.  Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť.Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Oprávňuje voliča s trvalým pobytom na Slovensku voliť v ľubovoľnom volebnom okrsku.

O hlasovací preukaz možno požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14. marca pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov aj obci doručená.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 22. marca; pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla).

Delegovanie do volebných komisií

Politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR, a petičný výbor môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií do 19. februára. Prvé zasadnutia volebných komisií sa uskutočnia do 29. februára.

Vzdanie sa kandidatúry

Kandidát na prezidenta sa môže vzdať najneskôr 48 hodín pred začatím prvého kola volieb predsedovi Národnej rady SR, teda do 21. marca do 7:00 h, alebo najneskôr do 48 hodín pred začatím druhého kola volieb, teda do 4. apríla do 7:00 h.

Viac informácií nájdeta na: https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr


Zoznam aktualít: